Viestikallio - Yhdistyksen säännöt
 

Hostattuja

Tue toimintaamme!

Artjärven Viestitekninen Yhdistys ry

Artjärven Viestitekninen Yhdistys ry:n uudet säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Artjärven Viestitekninen Yhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Artjarvi Telecommunications Society ja ranskankielistä nimeä Artjarvi Télécommunications. Yhdistyksen kotipaikka on Artjärvi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on radio- ja viestitekninen sekä tähtitieteen tutkimus-, opetus- ja harrastustoiminta.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys rakentaa ja ylläpitää Artjärven kunnassa toimintakeskusta, järjestää tiedotus-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja.

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi omistaa tarkoitustaan varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattaja- ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsenyyttä on haettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

6 § Jäsenmaksu

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja vuotuista jäsenmaksua sekä kannattajajäseniltään vuotuista kannattajajäsenmaksua. Edellä mainittujen maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.

7 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva päätöksen esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallitukselle on tehty.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kahdelta (2) kalenterivuodelta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävä vuosikokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan ainesta, tai kun vähintään yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

√Ą√§nestys kokouksessa on avoin ellei kokouksen enemmist√∂ vaadi umpilippu√§√§nestyst√§. Vaali on toimitettava umpilipuin, jos yksikin kokousedustaja sit√§ vaatii. √Ą√§nestett√§ess√§ ratkaisee yksinkertainen √§√§ntenenemmist√∂, ellei n√§it√§ s√§√§nn√∂ist√§ muuta johdu. √Ą√§nten menness√§ tasan p√§√§t√∂kseksi tulle se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa ja umpilippu√§√§nestyksess√§ ratkaisee kuitenkin arpa.

Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä perusteltu kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on postitettava kirjeitse yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.

10 § Vuosikokous

Vuosikokouksen tehtävänä on:

 • Ôā∑.k√§sitell√§ toimintakertomus, tilinp√§√§t√∂s ja tilintarkastuskertomus,

 • Ôā∑.p√§√§tt√§√§ tilinp√§√§t√∂ksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden my√∂nt√§misest√§ tilivelvollisille,

 • Ôā∑.p√§√§tt√§√§ varsinaisten j√§senten liittymis- ja j√§senmaksun sek√§ kannattajaj√§senmaksun suuruudesta kuluvalle vuodelle,

 • Ôā∑.p√§√§tt√§√§ tilintarkastajille ja hallituksen j√§senille maksettavista palkkioiden suuruudesta,

 • Ôā∑.valita hallitukseen valittavien j√§senten lukum√§√§r√§st√§,

 • Ôā∑.valita hallitukselle puheenjohtaja

 • Ôā∑.valita hallituksen j√§senet,

 • Ôā∑.valita kaksi tilitarkastajaa ja varatilitarkastajaa,

 • Ôā∑.vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,

 • Ôā∑.p√§√§tt√§√§ muista kokouskutsussa mainituista asioista, jotka hallitus on esitt√§nyt tai joista hallitukselle on tehty n√§iden s√§√§nt√∂jen 8 ¬ß:n mukainen kirjallinen esitys.

11 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen toimintakausi kestää valin suorittaneen vuosikokouksen päättymisestä seuraavan vuosikokouksen loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimintakaudekseen varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai h√§nen estyneen√§ ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme (3) hallituksen j√§sent√§ sit√§ erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallitus on p√§√§t√∂svaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lis√§ksi kolme (3) j√§sent√§ on l√§sn√§. Asia ratkaistaan yksinkertaisella √§√§nten enemmist√∂ll√§. √Ą√§nten menness√§ tasan ratkaisuksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa paitsi vaaleissa, jossa ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • Ôā∑.edustaa yhdistyst√§ ja toimenpanna sen kokousten p√§√§t√∂kset,

 • Ôā∑.ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkil√∂t,

 • Ôā∑.pit√§√§ j√§senluetteloa,

 • Ôā∑.kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja tehd√§ niille esityksi√§

 • Ôā∑.p√§√§tt√§√§ j√§seneksi ottamisesta ja erottamisesta,

 • Ôā∑.hoitaa sille lain ja n√§iden s√§√§nt√∂jen mukaan kuuluvat muut teht√§v√§t

12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut asiakirjat on annettava tilintarkastajille neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilitarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen erikseen tähän tehtävään määräämän henkilön.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneista kokousedustajista.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuudenkymmenen (60) päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävän päätös. Kummassakin kokouksessa on vähintään kolme neljäsosan (3/4) osallistuneista kokousedustujista sitä kannattavat.

16 § Muut määräykset

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyksenlakia ja muita yhdistyksen toimintaa koskevia säännöksiä.

Tämä teksti ei ole täsmälleen sama, kuin mitä on kirjattuna yhdistysrekisteriin.
Tässä on lisätty joitakin väliotsikoita.
Tästä on myös epävirallinen englanninkielinen käännös.
Virallinen versio

 

Valid HTML 4.01!   Z Elisa Communications
This page is Links enhanced for additional browsing pleasure.